odevall5

Arbetsrätt

Ring för rådgivning

Kontakta Odevall Advokatbyrå i Göteborg om du behöver hjälp vid arbetsrättsliga tvister eller frågor. Vi erbjuder juridisk rådgivning angående LAS, uppsägningar och mycket mer.

Följande advokater är särskilt inriktade på arbetsrätt:

Michael Gibbons


Har du frågor kring arbetsrätt?

Telefon: 031-20 06 30
E-post: info@odevall-law.se

Eller fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Information om arbetsrätt

Arbetsrätt handlar i huvudsak om dig som är arbetstagare i ditt förhållande till din arbetsgivare, enklast beskrivet vad du har för rättigheter och skyldigheter vid eventuella tvister. Den enskilt viktigaste faktorn är framförallt lagen om anställningsskydd (LAS) Den reglerar dina rättigheter som arbetstagare. Om du arbetar i allmän tjänst som till exempel stat, kommun och landsting så är även lagen om offentlig anställning (LOA) tillämplig. Utöver dessa finns även branschspecifika kollektivavtal man kan söka stöd i om man hamnar i tvist med sin arbetsgivare.

Hjälp vid uppsägning & LAS

Uppsägning är ofta grund till olika konflikter då tolkningar kan skilja sig åt beroende på om du blir uppsagd eller om du som arbetsgivare ska säga upp någon.

Som anställd så har du så som texten beskriver ovan såväl rättigheter och skyldigheter mot din arbetsgivare. Ett flertal lagar reglerar dessa förhållanden främst lagen om anställningsskydd (LAS) men även som vi skrev tidigare, genom andra lagar, föreskrifter och avtal. Väldigt många arbetsrättsliga tvister handlar om uppsägningar eller avskedande. Här kan du som är fackligt ansluten få en hel del hjälp av din fackförening. Dock kan problem uppstå då de flesta fackföreningar har många medlemmar och inte alltid har det engagemang eller den kompetens som krävs för att hjälpa en part fullt ut när en tvist uppstår.

Uppsägning pga arbetsbrist eller personliga skäl

De vanligaste skälen till uppsägningar är arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Det krävs saklig grund för att en uppsägning ska följa lagen. Gör den inte det så kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren.

Arbetsbrist är en samlad benämning för anledningar som inte hänför sig till arbetstagaren personligen. Det vanligaste skälet är att bolaget har behov av att genomgå organisatoriska förändringar, hamnar i likviditets eller andra resursproblem, eller får behov att strukturera om arbetsuppgifter/outsourca för att göra bolaget mer effektivt och rustat för framtiden. Organisatoriska skäl som måste genomföras för att företagen ska kunna leva vidare kan utgöra saklig grund för uppsägning.

Personliga skäl för uppsägning i är en samlad benämning för skiljande från tjänsten med anledning av händelser som beror på arbetstagaren personligen. Exempelvis händelser som gör att arbetsgivaren med rätta kan anse att förtroende för arbetstagaren är förbrukat kan anses utgöra saklig grund för uppsägning. Det kan röra sig om brott mot anställningsavtal eller allmän misskötsamhet såsom en rad händelser som var för sig betraktas som ringa men tillsammans kan motivera en uppsägning. Icke överenskommen frånvaro, samarbetsproblem, arbetsvägran eller att flera gånger komma försent är några exempel på misskötsamhet som kan utgöra saklig grund för uppsägning. Skada kan också leda till sakligt skäl till uppsägning men arbetsgivaren måste då i så fall ha utrett och uttömt alla möjligheter till en annan lösning innan arbetstagaren kan sägas upp.

De juridiska termer som reglerar arbetsrätten är inte alltid lättbegriplig. Det finns olika regler och steg arbetsgivare måste följa för att anställningen ska kunna avslutas på ett riktigt sätt. Det kanske enskilt viktigaste råd vi kan ge är att agera snabbt om ni behöver hjälp för att i arbetsrätten råder snäva tidsfrister för när man måste agera. Ett korrekt tillvägagångssätt vid uppsägning år att du som arbetstagare har rätt att få veta grunden till varför du blivit uppsagd eller avskedad. Själva uppsägningsbeskedet ska vara skriftligt och innehålla information om vilka tidsramar du ska hålla dig inom för att agera om du anser att uppsägningen eller avskedandet är felaktigt.

Det är inte ovanligt att arbetsgivaren missar att lämna sådan information och det är viktigt att inte vänta för länge med att agera eller söka råd.

I uppsägningstvister är arbetstagaren ofta utsatt trots att det är arbetsgivaren som ska bevisa att uppsägningen gått rätt till. Därför kan en kontakt med oss betyda stor skillnad, vi har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och kan på bästa sätt hjälpa er.