odevall5

Arvsrätt

Ring för rådgivning

Kontakta Odevall Advokatbyrå i Göteborg om du behöver hjälp vid arvsskiften. Vi erbjuder juridisk rådgivning vid bouppteckningar och boutredningar. Vi hjälper också till att ta fram testamenten och rådgör i allmänna arvsfrågor.

Följande advokater är särskilt inriktade på arvsrätt:

Ann-Christin Hemsedahl


Har du frågor kring arvsrätt?

Telefon: 031-20 06 30
E-post: info@odevall-law.se

Eller fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Odevall biträder klienter vid arvsfrågor som hur arv skall fördelas, bouppteckningar, boutredningar och när testamenten ska skrivas.

Rätt vid arv

Rätt till arv när någon avlider har efterlevande arvingar enligt arvsordningen. Utefter släktskapets närhet delas arvingarna utöver efterlevande make eller maka, in i tre olika kategorier, s.k. arvsklasser. Här nedan följer några utdrag ur lagen som ger er kunskap i grova drag om hur Arvsrätten ska tolkas.

Första arvsklassen - barn som ärver

Den första arvsklassen, är bröstarvingarna med andra ord arvlåtarens barn, bröstarvingarna. Dessa, barn till arvlåtaren erhåller lika stor del (arvslott) av det totala arvet. Arvsrätt barnbarn: Om något av arvlåtarens barn är avliden men efterlämnar i sin tur barn, delar de barnbarnen till arvlåtaren på det avlidna barnets arvslott. Varje arvsgren får lika stor arvslott.

Andra arvsklassen – syskon som ärver

För arvsrätt syskon och/eller arvsrätt föräldrar gäller följande: är arvlåtarens föräldrar och syskon och syskonens barn och barnbarn o.s.v. De som är efterlevande i andra arvsklassen ärver bara om det inte finns någon efterlevande i första arvsklassen. För andra arvsklassen gäller att arvlåtarens far och mor får hälften var av arvlåtarens egendom. Är en av föräldrarna avliden ska den avlidna förälderns arvslott delas lika mellan arvlåtarens syskon. Om dessutom något av arvlåtarens syskon har avlidit före arvlåtaren, träder syskonets barn och barnbarn o.s.v. i det avlidna syskonets ställe.

Tredje arvsklassen - far- & morföräldrar, kusiner osv som ärver

Är far- och morföräldrar och deras barn, dvs. farbröder, fastrar, morbröder och mostrar, men inte far- och morföräldrarnas barnbarn, dvs. arvlåtarens kusiner. Vid kusiner är det stopp, de ärver inte. Efterlevande i tredje och sista arvsklassen ärver bara om det inte finns någon arvinge i första och andra arvsklassen. Allmänna arvsfonden: Om det inte finns några arvingar eller något testamente går arvet till den allmänna arvsfonden.

Arvsrätt för efterlevande make

Om den som avlider är gift när han eller hon dör, är huvudregeln att efterlevande maken ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap. Har makarna inga gemensamma barn men den avlidna maken efterlämnar ”egna” barn (särkullbarn), har den efterlevande maken i princip ingen arvsrätt efter sin avlidne make* Efterlevande make har inte heller arvsrätt när den make som avlidit har testamenterat bort sin kvarlåtenskap. En make kan nämligen genom testamente göra den andre maken helt eller delvis arvlös. Om den avlidna maken inte har några arvingar i första eller andra arvsklassen får efterlevande make kvarlåtenskap med full äganderätt. Finns arvingar i första eller andra arvsklassen ärver den efterlevande maken kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, och arvingar i första eller andra arvsklassen har rätt till arv efter det att även denna maken eller makan avlidit.

Arvsrätt, fri förfoganderätt

Denn rätt kan beskrivas som en äganderätt med de begränsningar att den make som ärver inte får testamentera bort egendom som han eller hon ärvt efter den först avlidna maken genom att i sin tur upprätta ett eget testamente. Under sin livstid får dock den efterlevande maken i stort sett fritt disponera och förbruka den ärvda egendomen.

Arvsrätt barn, särkullbarn

Barn till en avliden make som inte den andra maken också är förälder till kallas i arvssammanhang för särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv genast och behöver inte vänta tills styvföräldern också har avlidit. Har särkullbarnet halvsyskon och vill bli behandlat på samma sätt som dem, kan särkullbarnet avstå från sitt arv till förmån för styvföräldern (efterlevande maken). Särkullbarnet blir då efterarvinge i dödsboet efter styvföräldern.