odevall5

Miljörätt

Ring för rådgivning

Kontakta Odevall Advokatbyrå i Göteborg om du behöver juridisk hjälp inom miljörätt.

Följande advokater är särskilt inriktade på miljörätt:

Michael Gibbons


 

Har du frågor kring miljörätt?

Telefon: 031-20 06 30
E-post: info@odevall-law.se

Eller fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Miljörätt blir mer och mer aktuell för varje dag som går och intresset för miljö och miljöskydd har aldrig varit större än nu. För varje generation som gör entré på livets arena ökar kravet på att rätt hantera miljöfrågor. Ett slarvigt miljötänk kan via sociala medier blixtsnabbt orsaka omfattande skador och få ned ”det bästa företag” på knä. Därför är det viktigt att hantera miljö och hållbarhetsfrågor med största respekt och vaksamhet. Det gäller såväl hur man driver ett företag i stort, till att man på ett riktigt sätt gör inköp och bedriver affärer.

Fastigheter & miljörätt

Ofta blir miljörätten uppenbar när man ska göra en fastighetsaffär. Det kan omfatta mindre frågor som rätt fallvinklar från husgrunder till avloppsbrunnar och bekämpningsmedel. I värsta fall kan det röra sig om exploaterad mark och/eller vattendrag som använts på ett miljöförstörande sätt. Miljörätten omfattar inte bara nyttjandet av naturresurserna utan omfattar regler för skydd av vår hälsa och miljö. Miljörätten är också till för att skydda och vårda natur- och kulturområden samt att öka den biologiska mångfalden. Den ska främja återanvändning och återvinning men också trygga en god hushållning av mark och vatten.

Miljörätt enligt Miljöbalken

Den centrala lagen är Miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999. Utöver miljöbalken berörs miljöaspekter i plan- och bygglagen, minerallagen, fiskelagen, jaktlagen, skogsvårdslagen med flera lagar och förordningar. Miljölagen är också en lag som reglerar åtgärder mot förorening från fartyg och fordon. Naturvårdsverket, som har till uppgift att se till att lagar och beslut om miljön följs, har en i stort fullständig förteckning av svenska lagar och förordningar som vi måste rätta oss efter

Kräver en kompetent jurist

Miljörätten har sedan länge karaktäriserats av att vara ett föränderligt rättsområde med ett komplext regelverk. Vi som arbetar juridiskt med att bistå klienter i miljöfrågor måste hålla reda på samhällets organisation, allmän rättsvetenskap såväl som förvaltningslagarna, och offentlighetsprincipen. Arbetet kräver också en stor kunskap i ärendehandläggning inom miljömyndigheter, hur man smidigast och på rätt sätt arbetar igenom ett viktigt miljöbeslut. Miljöbalken och dess förordningar är en källa för olika tolkningar liksom plan- och bygglagen, skogsvårdslagen, väglagen samt betydelsen av EG-rätten och internationella rättsprinciper och begrepp. Tyngdpunkten i vårt arbete ligger dock på miljöbalken med förordningar.

Miljöjuridisk hjälp vid företagsförvärv

Odevall Advokatbyrå har stor erfarenhet av miljöfrågor med en dedikerad specialist på området. Byrån tillhandahåller miljöjuridisk rådgivning till svenska och utländska företag, organisationer och myndigheter. Vi bistår vid företagsförvärv samt drifts- och tillståndsfrågor för planerade eller befintliga verksamheter såsom vindkraftverk, flygplatser, fabriker broar och tunnlar. Det betyder att vi har mycket goda kunskaper om näringslivets förutsättningar och behov samtidigt som vi förstår vad myndigheters kräver och vad de har fått för mål att uppnå. Miljöjuridik är ofta en fråga om att väga olika intressen mot varandra. Vår främsta uppgift är att tillvarata våra klienters intressen och det gör vi bäst genom att förstå och utvärdera alla möjligheter för att därigenom finna de bästa lösningarna.