odevall5

Brottmål

Ring för rådgivning

Kontakta Odevall Advokatbyrå i Göteborg om du behöver juridisk hjälp angående brottmål. Vi kan erbjuda försvarsadvokater och ge juridisk rådgivning.

Följande advokater är särskilt inriktade på brottmål:

Cecilia Kongbäck
Michael Gibbons


Har du frågor kring brottmål?

Telefon: 031-20 06 30
E-post: info@odevall-law.se

Eller fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Till brottmål hör de typer av mål där åtal väckts med påstående eller anklagande om att den tilltalade eller de tilltalade har begått brott. Domstolen som hanterar brottmål är tingsrätten på den ort, där brottet förövades. Om målen går vidare handläggs målen av hovrätten. I Sverige och i de flesta länder förs brottmål på det allmännas vägnar (för oss dig och mig) av en åklagare. I rättegångsbalken finns främst de regler som reglerar rättegången.

I de flesta fall betalar Staten del av kostnaden för den offentlige försvararen eller målsägandebiträdet. Om den anklagade frikänns behöver han eller hon inte betala tillbaka något till staten. Däremot den som döms för brott, beroende på förmögenhet och/ eller inkomst, bli skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader plus i förekommande fall även böter.

Om det behövs kan domstol ordna en försvarsadvokat, s.k. offentlig försvarare, till den som är misstänkt för ett brott. Försvarsadvokaten hjälper då till med allt som rör brottmålet, t.ex. medverkar vid polisförhör och är med vid rättegången i domstol. Bland det vanligaste uppdrag vi på Odevall Advokatbyrå tar oss an, är att agera Försvarsadvokat. Med vår breda och långa erfarenhet i detta ämne kan du med stort förtroende vända dig till oss i brottmålsfrågor så även i tvistemålsfrågor.

Tvist: Vissa tvister kan gå så långt att de kan behövas avgöras i domstol. Ofta är bevisfrågorna av avgörande betydelse för utgången av ett tvistemål, vare sig det avgörs genom förlikning (att man kommer överens) eller genom att någon av de tvistande parterna blir dömd. Vid tvistemål hjälper vi till att strukturera och upprätta stämningsansökningar, svaromål och andra inlagor som ska överlämnas till domstol i tvistemål. Vi bistår er som ombud vid förhandlingar och rättegång i tingsrätt, hovrätt och i förekommande fall ända upp i Högsta domstolen.