odevall5

Familjerätt

Ring för rådgivning

- Äktenskap, Partnerskap, Sambo (samboende), Föräldraskap, Arv, Testamente

Kontakta Odevall Advokatbyrå i Göteborg om du behöver juridisk hjälp inom familjerätt.

Följande advokater är särskilt inriktade på familjerätt:

Ann-Christin Hemsedahl
Cecilia Kongbäck


Har du frågor kring familjerätt?

Telefon: 031-20 06 30
E-post: info@odevall-law.se

Eller fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Familjerätt & avtal

Familjerätt är ett samlingsnamn inom Civilrätten som behandlar rättsliga ärenden inom Äktenskap, Partnerskap, Sambo (samboende), Föräldraskap, Arv, Testamente och liknande juridiska frågor. Till stora delar är familjerätten dispositiv, det vill säga att flera av dess delar går att avtala bort under förutsättning att parterna är överens. Grund till Familjerätt är Äktenskapsbalken och Föräldrabalken som är de viktigaste svenska lagarna inom detta område. (Sedan 2009 är äktenskapsbalken könsneutral).

Arv, förmyndare & namn

Till lagen räknas även Förmyndarskapsrätten och Arvsrätten som behandlas inom Ärvdabalken. I förekommande fall kan även namnfrågor anses ligga inom familjerätten men dem regleras däremot i Namnlagen.

Internationella familjerättsliga frågor

Vid äktenskap eller samboförhållanden mellan olika nationaliteter är det inte ovanligt att rättsförhållanden inom familjerättsliga frågor ofta sträcker sig utanför Sveriges gränser. Den internationella privaträtten behandlar bland annat vilket lands lag som ska gälla för familjerättsliga frågor inom respektive land och i vilket lands domstol frågorna ska avgöras.

Olika lagar i olika länder

Det är upp till varje land att reglera dessa frågor i sin egna nationella lagstiftning, Dock finns flera konventioner och internationella överenskommelser med avsikt att harmoniera denna lagstiftning. Men det som gör det komplicerat är att inte alla länder ännu har samma regler vilket gör det fullt möjligt att två domstolar i två olika länder kan anse sig behöriga att ta upp samma fråga. Och detta utan hinder av Litispendens som är ett latinskt juridiskt uttryck som innebär att om två liknande mål bedrivs om samma ärende så ska det ena läggas ned.

Kompetens ger tillit

Vi på Odevall Advokatbyrå har stor erfarenhet av familjerättsliga frågor vilket borgar för att ni med förtroende kan vända er till oss för både vägledning och juridiskt företräde.